Jump to content

Jogi nyilatkozat

> A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, az Avantgarde Group kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

> A honlapon megjelenő Avantgarde Group védjegyek és logok, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag az Avantgarde Group-ot illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja az Avantgarde Group.

> A honlapon elérhető védjegyeket, logokat, információkat az Avantgarde Group kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. Az Avantgarde Group előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

> Az Avantgarde Group hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

> Előfordulhat, hogy a honlapon az Avantgarde Group-tól függetlenül módosítás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik - az Avantgarde Group semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.

> Az Avantgarde Group fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse. Az Avantgarde Group nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz.

> A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért való felelősséget az Avantgarde Group kizárja.

> Az Avantgarde Group nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez az Avantgarde Group weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

> Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre, Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy az Avantgarde Group azt - minden felelősségvállalás nélkül - közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. Ön ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja az Avantgarde Group-ot.

> Az Avantgarde Group egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A http://www.avantgarde.hu adatvédelmi elvei:

> A weboldalon kért információk és adatok kezelése és felhasználása során az Avantgarde Group a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait betartva jár el.

> Az Avantgarde Group tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

> Egészében véve adott a lehetőség, hogy az Avantgarde Group weboldalain bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Előfordulhat azonban, hogy információkat gyűjtünk weboldalaink látogatásáról, ideértve a megtekintett oldalakat, hivatkozásokat vagy a weboldalainkkal kapcsolatban végzett egyéb műveleteket. Ilyenek lehetnek a felhasználó IP-címe, a böngésző típusa, nyelve, valamint a hozzáférési idő. Ezen adatokat az Avantgarde Group kizárólag weboldala használatának megkönnyítése, illetve saját marketing tevékenységéhez, piackutatáshoz és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel.

> Amennyiben a fentektől eltérő módon mégis személyes adatok megadására van szükség az Avantgarde Group kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználói adatok felvétele, kezelése előtt tájékoztatja a felhasználókat az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről, valamint felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Továbbá ehhez a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

> Az Avantgarde Group kötelezi magát, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Működésünk során a következő alapelveket vesszük figyelembe:

1. Bárminemű úton-módon hozzánk kerülő személyes adatot, amit annak tulajdonosa nem előre megfontolt szándékkal közölt velünk, nem őrzünk meg, és nem adunk tovább.

2. A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább.

3. Partneri vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott, személyes azonosításra alkalmatlan formában hozunk nyilvánosságra, s ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

4. Az Avantgarde Group a nyilvános hálózatról hozzáférhető számítógépek háttértárolóin még szoftveres védelemmel ellátva sem tárol semmiféle olyan adatot, amit azok, akik rendelkezésünkre bocsátották, nem a nyilvánosság számára szántak.

5. Az Avantgarde Group által őrzött magántermészetű adatokat a cég minden elvárható módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek.

6. A weboldalunkra való belépéssel honlapunk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: például a látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából.